Disclaimer

Aansprakelijkheid
kbs de Bolster is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan kbs de Bolster jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de school.